//////////////////////////////////////////////////// // i-BOK 4 PYXIS - Copyright (C) 2010-2012 INTRUX // // v 2.60 14.05.2012r. http://www.intrux.pl // //////////////////////////////////////////////////// session_start(); error_reporting(0); setlocale(LC_ALL, 'pl_PL'); include_once('config.php'); // wylogowanie po ustalonym czasie bezczynnosci if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany']) { if ($_SESSION['iczas'] and $_SESSION['iczas']+60*120


'; $fp = fopen('logs/.log_'.$ip.'.txt', 'r'); fgets($fp); $sz = fread($fp, 500); if ( strlen($sz) > 450 ) { die(''.$nag.'
Dostępna ilość prób logowania została wyczerpana!
Dostęp do strony logowania został zablokowany!
Prosimy o kontakt z administratorem sieci!'); } $chk = ""; // sesja admina if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany']) { if ($_GET['admin_user_id']) { $_SESSION['id'] = $_GET['admin_user_id']; } } else { if ($_GET['admin_user_id']) { $_SESSION['ibok_zalogowany']=''; session_unset(); session_destroy(); die(''.$nag.'
Niedozwolone nadużycie!'); } } // blokada - trwa aktualizacja danych... $nag2 = ' '.$site_title.'
'; if (file_exists($lock)) { $_SESSION['ibok_zalogowany']=''; session_unset(); session_destroy(); die(''.$nag2.'Przepraszamy - w tej chwili trwa aktualizacja danych...
Za chwilę strona powinna zostać wyświetlona...'); } //obsluga pliku zip if(file_exists('.md5zip')) { $md5save = file_get_contents('.md5zip'); } else { $md5save = ''; } $zipfile = 'ibokdata.zip'; if (!empty($podkat)) { $zipfile = ''.$podkat.'/ibokdata.zip'; } if(file_exists($zipfile)) { $testmd5 = md5_file($zipfile); } if ( trim($md5save) != trim($testmd5) ) { if (!empty($podkat)) { exec('echo > '.$podkat.'/.lock'); } else { exec('echo > .lock'); } if ($unzip_met != 'unzip') { $zip = new ZipArchive; $zip->open($zipfile); if (!empty($podkat)) { $zip->extractTo('./'.$podkat.'/'); exec('cp -rf '.$podkat.'/IBOKDATA/* '.$podkat.''); exec('cd '.$podkat.' && rm -rfd IBOKDATA'); } else { $zip->extractTo('./'); exec('cp -rf IBOKDATA/* ./'); exec('rm -rfd IBOKDATA'); } $zip->close(); } if ($unzip_met == 'unzip') { if (!empty($podkat)) { exec('unzip -o -d ./'.$podkat.'/ '.$zipfile.''); exec('cp -rf '.$podkat.'/IBOKDATA/* '.$podkat.''); exec('cd '.$podkat.' && rm -rfd IBOKDATA'); } else { exec('unzip -o '.$zipfile.''); exec('cp -rf IBOKDATA/* ./'); exec('rm -rfd IBOKDATA'); } } exec('echo '.$testmd5.' > .md5zip'); if (!empty($podkat)) { unlink(''.$podkat.'/.lock'); } else { unlink('.lock'); } unlink($zipfile); } // logowanie if (!empty($_POST['button'])) { $user = $_POST['user_login']; $pass = $_POST['user_pass']; // algorytm szyfrujacy... function ascii_encode($string) { for ($i=0; $i < strlen($string); $i++) { $encoded += ord(substr($string,$i))+15; } return $encoded+15; } $passc = (ascii_encode($pass)).(ord(substr($pass,0))+145); if (strspn($user, "0123456789_.-@qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM") != strlen($user) || strlen($user)<1 || strlen($user)>30) { die(''.$nag.'
Login zawiera niedopuszczalne znaki lub ma niewłaściwą długość!'); } if (strspn($pass, "0123456789_.-@qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM") != strlen($pass) || strlen($pass)<1 || strlen($pass)>30) { die(''.$nag.'
Hasło zawiera niedopuszczalne znaki lub ma niewłaściwą długość!'); } // pobranie informacji o userach z pliku... if (is_readable($fklienci)) { $handle = file($fklienci); } foreach( $handle as $linia) { $data = explode('|',$linia); if ($data[2] == $user) { if ($data[3] == $passc) { $chk = "ok"; $_SESSION['nazwisko'] = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[4]); $_SESSION['ibok_zalogowany'] = 'tak'; $_SESSION['login'] = $data[2]; $_SESSION['id'] = $data[1]; $_SESSION['aktual'] = $data[0]; $_SESSION['nadpl'] = $data[7]; $_SESSION['rach'] = $data[6]; $_SESSION['umowa_od'] = $data[8]; $_SESSION['umowa_do'] = $data[9]; } else { $chk = "not"; $_SESSION['ibok_zalogowany'] = ''; } } } fclose($handle); } // pobranie informacji o userach z pliku, gdy sesja admina if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany']) { if (is_readable($fklienci)) { $handle = file($fklienci); } foreach( $handle as $linia) { $data = explode('|',$linia); if ($data[1] == $_SESSION['id']) { $_SESSION['nazwisko'] = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[4]); $_SESSION['user_login'] = $data[2]; $_SESSION['aktual'] = $data[0]; $_SESSION['nadpl'] = $data[7]; $_SESSION['rach_ind'] = $data[6]; $_SESSION['umowa_od'] = $data[8]; $_SESSION['umowa_do'] = $data[9]; $_SESSION['zalega'] = $data[10]; $_SESSION['zaznaczony'] = $data[11]; } } fclose($handle); } // jesli user podal zle haslo... if ( ($chk == "not") ) { $dat = date("d-m-Y H:i:s"); // logowanie do pliku echo exec('echo "Niewlasciwe logowanie z adresu IP: '.$ip.', login: '.$user.', haslo: '.$pass.', data: '.$dat.'" >> logs/.log_'.$ip.'.txt'); header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); header ("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header ("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header ("Pragma: no-cache"); header ("Expires: -1"); echo ' '.$site_title.' '; echo '


Błąd logowania! Podano nieprawidłowe dane!


Próba nieautoryzowanego dostępu została zgłoszona administratorowi sieci!
Uwaga! Wszystkie próby nadużyć w autoryzacji zostaną zgłoszone policji!

Zaloguj się ponownie >>>
'; die(); } // jesli nie ma takiego usera... if ( (!empty($_POST['button'])) && ($_SESSION['ibok_zalogowany'] != 'tak') ) { $dat = date("d-m-Y H:i:s"); // logowanie do pliku echo exec('echo "Niewlasciwe logowanie z adresu IP - brak uzytkownika: '.$ip.', login: '.$user.', haslo: '.$pass.', data: '.$dat.'" >> logs/.log_'.$ip.'.txt'); header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); header ("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header ("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header ("Pragma: no-cache"); header ("Expires: -1"); echo ' '.$site_title.' '; echo '


Błąd logowania! Podano nieprawidłowe dane!


Próba nieautoryzowanego dostępu została zgłoszona administratorowi sieci!
Uwaga! Wszystkie próby nadużyć w autoryzacji zostaną zgłoszone policji!

Zaloguj się ponownie >>>
'; die(); } // jesli zalogowany ok... if ( $_SESSION['ibok_zalogowany'] == 'tak' ) { // pliki $kat = $_SESSION['id']; if (!empty($podkat)) { $kat = ''.$podkat.'/'.$kat.''; } $ffaktury = ''.$kat.'/faktury.vbk'; $foplaty = ''.$kat.'/oplaty.vbk'; $finfo = ''.$kat.'/info.vbk'; $finfo2 = ''.$kat.'/infoadmin.vbk'; $fpomoc = 'admin/pomoc_faq.txt'; $ftermin = 'admin/termin_platnosci.txt'; $faktual = 'admin/aktualnosci_start.txt'; $fkorekty = ''.$kat.'/korekty.vbk'; // nr klienta $nr_klienta = $_SESSION['id']; if (strlen($nr_klienta)==1) { $nr_klienta = '000'.$nr_klienta.''; } if (strlen($nr_klienta)==2) { $nr_klienta = '00'.$nr_klienta.''; } if (strlen($nr_klienta)==3) { $nr_klienta = '0'.$nr_klienta.''; } $_SESSION['nr_klienta'] = $nr_klienta; // czy user ma nierozliczone faktury? $nie_rozl = ''; if (file_exists($ffaktury)) { $uchwyt2 = @fopen ($ffaktury, 'r'); if ($uchwyt2) { while ($data2 = fgetcsv ($uchwyt2, 1000000, "|")) { if ($data2[6] == 'NIEROZLICZONA') { $nie_rozl = 'tak'; } } fclose ($uchwyt2); } } // info dla usera (jesli jest plik info.vbk w jago katalogu) if (file_exists($finfo)) { $INFO = '
INFORMACJE
'; $INFO_NOI = 'INFORMACJE'; } else { $INFO = '
INFORMACJE'; $INFO_NOI = 'INFORMACJE'; } // menu if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { // menu usera $menu = '

START

PŁATNOŚCI

FAKTURY

KOREKTY

SERWIS
'.$INFO.'
WYLOGUJ
'; $menu_noi = '
START PŁATNOŚCI FAKTURY KOREKTY SERWIS '.$INFO_NOI.' WYLOGUJ
DRUKUJ PRZELEW

'; } else { // menu admina $menu = '

URZĄDZENIA

INFORMACJE

PŁATNOŚCI

FAKTURY

KOREKTY

SERWIS

KONTAKT
'; $menu_noi = '
URZĄDZENIA INFORMACJE PŁATNOŚCI FAKTURY KOREKTY SERWIS KONTAKT
'; } if ($_SESSION['log_ok'] != 'yes') { $dat = date("d.m H:i:s"); // logowanie do pliku echo exec('echo "'.$ip.' '.$_SESSION['login'].', '.$dat.'" >> logs/.log_ok.txt'); } $_SESSION['log_ok'] = 'yes'; header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); header ("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header ("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header ("Pragma: no-cache"); header ("Expires: -1"); echo ' '.$site_title.'

'; // pokaz logo if (file_exists('admin/logo.jpg') && $logo_all != '') { echo '
'; } // pokaz naglowek if (file_exists('admin/naglowek.txt')) { $uchwyt = @fopen ('admin/naglowek.txt', 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); echo '
'; } } if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { echo 'Witaj '.$_SESSION['login'].'!
'; echo ''.$_SESSION['nazwisko'].', Twój numer klienta: '.$nr_klienta.'
'; } else { echo ' Informacje o kliencie: '.$_SESSION['nazwisko'].', ID: '.$nr_klienta.'
'; // wybor innego klienta z listy... echo '
'; } echo '
'; if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { echo 'Twój adres IP: '.$ip.'
'; if (!empty($_SESSION['umowa_od'])) { echo 'Data zawarcia umowy: '.$_SESSION['umowa_od'].'
'; } if (!empty($_SESSION['umowa_do'])) { echo 'Umowa ważna do dnia: '.$_SESSION['umowa_do'].'
'; } } if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] == 'tak') { if ($_SESSION['zalega'] == '1') { echo 'Uwaga! Klient zalega w opłatach!
'; } if ($_SESSION['zaznaczony'] == '1') { echo 'Klient zaznaczony w bazie PYXIS!
'; } } if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { echo '
'; if ($nie_rozl == 'tak') { echo 'Uwaga! Masz nierozliczone faktury!
'; echo 'Stan na dzień: '.$_SESSION['aktual'].'
'; } $stan = $_SESSION['nadpl']; if ($stan == '0') { $astan = 'na bieżąco (brak zaległości).'; } if (strspn($stan, "-")) { $astan = 'nadpłata ('.trim($stan, '-').' m-c/m-cy).'; } if (strspn($stan, "123456789")) { $astan = 'zaległości (brak wpłaty za '.$stan.' m-c/m-ce!)'; } echo 'Status rozliczeń abonamentowych: '.$astan.'
'; echo '
Oto dostępne informacje oraz opcje dla Twojego konta:
'.$menu.''; } else { echo '
'; if ($nie_rozl == 'tak') { echo 'Uwaga! Ten klient ma nierozliczone faktury!
'; echo 'Stan na dzień: '.$_SESSION['aktual'].'
'; } $stan = $_SESSION['nadpl']; if ($stan == '0') { $astan = 'na bieżąco (brak zaległości).'; } if (strspn($stan, "-")) { $astan = 'nadpłata ('.trim($stan, '-').' m-c/m-cy).'; } if (strspn($stan, "123456789")) { $astan = 'zaległości (brak wpłaty za '.$stan.' m-c/m-ce!)'; } echo 'Status rozliczeń abonamentowych: '.$astan.'
'; echo '
Dostępne informacje oraz opcje dla konta:
'.$menu.''; } echo '
'; // pokaz strone startowa dla usera if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { if ( (!$_GET) && (empty($_POST['pomoc_button'])) or (!empty($_GET['admin_user_id']))) { echo 'Witaj! Dziś '.date("d-m-Y H:i").'

Witamy w Internetowym Biurze Obsługi Klientów
'.$nazwa_firmy.'

'; // dane firmy w pliku firma.vbk if (file_exists($ffirma)) { $uchwyt = @fopen ($ffirma, 'r'); if ($uchwyt) { echo 'Pełne dane teleadresowe firmy:
'; // tabelka na podstawie firma.vbk while ($data = fgetcsv ($uchwyt, 1000000, "|")) { $_SESSION['druk_firma1'] = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[0]); $_SESSION['druk_firma2'] = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[2]); $_SESSION['druk_firma3'] = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[3]); echo '
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[0]).'
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[1]).'
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[2]).'
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[3]).'
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[4]).'
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[5]).'
Bank i nr konta:'; if ($nie_rozl == 'tak') { echo '
Nierozliczone faktury!'; } echo '
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[6]).'
'; if (!empty($_SESSION['rach'])) { echo ''.$_SESSION['rach'].'
'; } else { echo ''.$data[7].'
'; $_SESSION['rach'] = $data[7]; } echo '
Telefony do biura obsługi: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[8]).'
Nasze adresy e-mail: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[9]).''; if (!empty($data[10])) { echo '
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[10]).''; } echo '
Strona internetowa: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[11]).'
'; } fclose ($uchwyt); } } echo '
Wybierz proszę interesującą Cię opcję z menu...
'; // aktualnosci includowane z pliku txt... echo 'Aktualności i ogłoszenia...
'; if (file_exists($faktual)) { $uchwyt = @fopen ($faktual, 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } else { echo 'Brak informacji...'; } echo '
'; } } else { // pokaz strone startowa dla admina if ( ($_GET['admin_user_id']) || (!$_GET) && (empty($_POST['adminmail_button'])) ) { echo 'Urządzenia klienta...
'; echo ''; $uchwyt2 = @fopen (''.$kat.'/mac.vbk', 'r'); if ($uchwyt2) { while ($data2 = fgetcsv ($uchwyt2, 1000000, "|")) { $color=($color=="ctr2")?"ctr1":"ctr2"; //mac-oui $macoui = explode(':', $data2[3]); $macoui2 = "$macoui[0]-$macoui[1]-$macoui[2]"; $color2 = $color; if ($data2[11] == '1') { $color2='"ctr_infra_zazn" title="zaznaczony"'; } if ($data2[12] == '1') { $color2='"ctr_infra_wyl" title="wyłączony"'; } echo ''; } fclose ($uchwyt); } echo '
IPMACMiejsce podłączenia
'.$data2[1].' '.$data2[3].''.$data2[4].'
Data podłączenia:'.$data2[5].'
Typ:'.$data2[6].'
Rodzaj:'.$data2[7].'
IP publiczne:'.$data2[8].'
Data przydzielenia:'.$data2[9].'
Port:'.$data2[2].'
Uwagi:'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data2[10]).'
'; } } // faktury if ($_GET['fv']=='tak') { echo 'Twoje faktury
'; if (file_exists($ffaktury)) { $uchwyt = @fopen ($ffaktury, 'r'); if ($uchwyt) { echo ''; // tabelka na podstawie faktury.vbk while ($data = fgetcsv ($uchwyt, 1000000, "|")) { if ($data[6] == 'ROZLICZONA') { $ROZL = 'TAK'; $FAI = ''; $FAIE = ''; } else { $kwotaf = explode(' ', $data[8]); $sumaf += str_replace(',','.',$kwotaf[0]); //$kwotaf[0]; if ($data[7] != '') { $ROZL = 'NIE ('.$data[7].' dni)
'.$data[10].'
'; } else { $ROZL = 'NIE
'.$data[10].'
'; } $FAI = ''; $FAIE = ''; } $color=($color=="ctr2")?"ctr1":"ctr2"; echo ''; } fclose ($uchwyt); } $all_druk_kwota = number_format($sumaf, 2, ",", ""); echo '
Nr faktury
Data wyst.
FakturaKwota bruttoDo rozliczeniaRozliczona
Termin płatności
'.$data[3].'
'.$data[9].'
'; // sprawdzanie istnienia pliku pdf if (file_exists(''.$kat.'/'.$data[4].'')) { // jesli jest .htaccess - korzystaj z pobierz.php (bezpieczne, ale niekiedy nie dziala na IE) if (file_exists(''.$kat.'/.htaccess')) { echo ''.$FAI.''.$data[4].''.$FAIE.''; } else { // jesli nie ma .htaccess - link bezposredni (niebezpieczne) echo ''.$FAI.''.$data[4].''.$FAIE.''; } } else { echo ''.$FAI.''.$data[4].''.$FAIE.''; } echo ''.$data[5].''; if ($ROZL != 'TAK') { echo ''.$kwotaf[0].' zł'; } echo ''.$ROZL.'

Suma nierozliczonych faktur: '.number_format($sumaf, 2, ",", "").' zł'; if ($all_druk_kwota != "0,00") { echo '

WYDRUKUJ POLECENIE PRZELEWU
'; } echo '

Aby odczytac pliki faktur w PDF - pobierz Adobe Acrobat Reader

'; } else { echo '
Brak pliku z danymi faktur...
'; } echo 'Termin płatności...
'; if (file_exists($ftermin)) { $uchwyt = @fopen ($ftermin, 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } else { echo 'Brak informacji...'; } echo '
'; } // korekty if ($_GET['ko']=='tak') { echo 'Twoje korekty faktur
'; if (file_exists($fkorekty)) { $uchwyt = @fopen ($fkorekty, 'r'); if ($uchwyt) { echo ''; // tabelka na podstawie korekty.vbk while ($data = fgetcsv ($uchwyt, 1000000, "|")) { if ($data[6] == 'ROZLICZONA') { $ROZL = 'TAK'; $FAI = ''; $FAIE = ''; } else { $kwotaf = explode(' ', $data[8]); $sumaf += str_replace(',','.',$kwotaf[0]); //$kwotaf[0]; if ($data[7] != '') { if (!ereg("-",$data[8])) { $ROZL = 'NIE ('.$data[7].' dni)
'.$data[10].'
'; } else { $ROZL = 'NIE ('.$data[7].' dni)
'.$data[10].'
'; } } else { if (!ereg("-",$data[8])) { $ROZL = 'NIE
'.$data[10].'
'; } else { $ROZL = 'NIE
'.$data[10].'
'; } } $FAI = ''; $FAIE = ''; } $color=($color=="ctr2")?"ctr1":"ctr2"; echo ''; } fclose ($uchwyt); } $all_druk_kwota = number_format($sumaf, 2, ",", ""); echo '
Nr faktury kor.
Data wystaw.
Faktura korygującaKwota bruttoDo rozliczeniaRozliczona
Termin płatności
'.$data[3].'
'.$data[9].'
'; // sprawdzanie istnienia pliku pdf if (file_exists(''.$kat.'/'.$data[4].'')) { // jesli jest .htaccess - korzystaj z pobierz.php (bezpieczne, ale niekiedy nie dziala na IE) if (file_exists(''.$kat.'/.htaccess')) { echo ''.$FAI.''.$data[4].''.$FAIE.''; } else { // jesli nie ma .htaccess - link bezposredni (niebezpieczne) echo ''.$FAI.''.$data[4].''.$FAIE.''; } } else { echo ''.$FAI.''.$data[4].''.$FAIE.''; } echo ''.$data[5].''; if ($ROZL != 'TAK') { if (!ereg("-",$data[8])) { echo ''.$kwotaf[0].' zł'; } else { echo ''.$kwotaf[0].' zł'; } } echo ''.$ROZL.'

Suma nierozliczonych korekt: '.number_format($sumaf, 2, ",", "").' zł'; if ($all_druk_kwota != "0,00" and !ereg("-", $all_druk_kwota)) { echo '

WYDRUKUJ POLECENIE PRZELEWU
'; } echo '

Aby odczytac pliki faktur w PDF - pobierz Adobe Acrobat Reader

'; } else { echo '
Brak pliku z danymi korekt...
'; } echo 'Termin płatności...
'; if (file_exists($ftermin)) { $uchwyt = @fopen ($ftermin, 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } else { echo 'Brak informacji...'; } echo '
'; } // lista zlecen serwisowych na podstawie zlecenia.vbk if ($_GET['serw']=='tak') { echo 'Twoje zlecenia serwisowe...
'; echo ''; $uchwyt = @fopen ($fzlecenia, 'r'); // szukanie zlecenia dla id klienta... $id_szuk_zlec = "1"; while ($data = fgetcsv ($uchwyt, 1000000, "|")) { if ($data[1] == $_SESSION['id']) { echo ''; $id_szuk_zlec++; } } fclose($uchwyt); if ($id_szuk_zlec == '1') { echo ''; } echo '
Data zlecenia: '.$data[4].'
Treść zlecenia: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $data[6]).'
 
Nie znaleziono żadnych zleceń serwisowych...
'; } // platnosci if ($_GET['py']=='tak') { echo 'Twoje płatności
'; if (file_exists($foplaty)) { $uchwyt = @fopen ($foplaty, 'r'); if ($uchwyt) { echo ''; // tabelka na podstawie oplaty.vbk while ($data = fgetcsv ($uchwyt, 1000000, "|")) { $color=($color=="ctr2")?"ctr1":"ctr2"; echo ''; } fclose ($uchwyt); } echo '
M-c i RokData księgowania wpłatyForma płatnościKwota płatności
'.$data[0].'-'.$data[1].''.$data[2].''.$data[3].''.$data[4].'

Tabela obrazuje stan Twoich płatności na dzień:
'.$_SESSION['aktual'].'
Status rozliczeń: '.$astan.'

'; } else { echo '
Brak pliku z danymi...
'; } echo 'Termin płatności...
'; if (file_exists($ftermin)) { $uchwyt = @fopen ($ftermin, 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } else { echo 'Brak informacji...'; } echo '
'; } if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { // info do klienta if ($_GET['info']=='tak') { echo 'Informacje skierowane do Ciebie...
'; echo '
'; if (file_exists($finfo)) { $uchwyt = @fopen ($finfo, 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); $kom = nl2br($kom); if (strlen($kom) > 8) {; echo iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } else { echo 'Brak informacji...'; } } fclose ($uchwyt); } } else { echo 'Brak informacji...'; } echo '
'; //statystyki account, gdy na fiqs? if ( file_exists('/usr/intrux/bin/account-stat-graph') && $account_stat_fiqs != '' ) { $uchwyt2 = @fopen (''.$kat.'/mac.vbk', 'r'); if ($uchwyt2) { while ($data2 = fgetcsv ($uchwyt2, 1000000, "|")) { $ipac = $data2[1]; system("/usr/intrux/bin/account-stat-graph " . escapeshellarg($ipac) . " &> /dev/null"); if (is_readable('/home/services/httpd/html/account/images/bits-'.$ipac.'-d.png')) { echo 'Statystyki ruchu dla adresu IP: '.$ipac.'
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; } } } } } } else { // info o kliecie - dla admina if ($_GET['info']=='tak') { echo 'Informacje na temat klienta...
'; echo '
'; if (file_exists($finfo2)) { $uchwyt = @fopen ($finfo2, 'r'); if ($uchwyt) { echo ''; while ($kom = fgetcsv ($uchwyt, 1000000, "|")) { $adres = explode(' ', $kom[0]); $nazwa = $adres[0]; $ulica = $adres[1]; $miejscowosc = $adres[2]; if (strlen($kom[1]) > 5) { $adres1 = explode(' ', $kom[1]); $nazwa1 = $adres1[0]; $ulica1 = $adres1[1]; $miejscowosc1 = $adres1[2]; } if (strlen($kom[2]) > 5) { $adres2 = explode(' ', $kom[2]); $nazwa2 = $adres2[0]; $ulica2 = $adres2[1]; $miejscowosc2 = $adres2[2]; } echo ''; } echo ''; } echo ' '; } fclose ($uchwyt); echo '
'.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $nazwa).', '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $ulica).', '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $miejscowosc).'
Adres do korespondencji:'; if ($adres1) { echo iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $nazwa1).', '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $ulica1).', '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $miejscowosc1).'
Adres instalacji:'; if ($adres2) { echo iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $nazwa2).', '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $ulica2).', '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $miejscowosc2).'
Grupa: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom[3]).'
Telefon: '.$kom[4].'
E-mail:'.$kom[5].'
Nr GG:'; if (!empty($kom[6])) { echo ' Gadu-Gadu '.$kom[6].''; } echo '
NIP: '.$kom[7].'
Login: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom[8]).'
Hasło:****
Nr umowy: '.$kom[10].'
Data zawarcia umowy: '.$kom[11].'
Data końca umowy: '.$kom[12].'
Upload: '.$kom[13].' kbit/s
Download: '.$kom[14].' kbit/s
Uwagi: '.iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom[15]).'
'; } } else { echo 'Brak informacji...'; } echo '
'; } } // formularz kontaktowy if ( ($_GET['pomoc']=='tak') || (!empty($_POST['pomoc_button'])) ) { if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] != 'tak') { // formularz usera echo 'Formularz zgłoszeniowy...
'; echo '
'; // obsluga e-mail if (!empty($_POST['pomoc_button'])) { if ($_SESSION['ewyslany'] == 'yes') { die('
Już wysłałeś wiadomość. Kolejną możesz wysłać podczas następnej sesji...

POWRÓT'); } $tresc = $_POST['pomoc_form']; $email = $_POST['pomoc_email']; if (strspn($email, "@ążśźćęłóń-._ĄŻŚŹĆĘŁÓŃ0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM") != strlen($email) || strlen($email)<4 || strlen($email)>50) { die('
Twój adres e-mail zawiera niedopuszczalne znaki lub ma niewłaściwą dlugość!
Czy podałeś poprawnie swój adres e-mail?
POWRÓT'); } $header = "From: $email \nContent-Type:". ' text/plain;charset="iso-8859-2"'. "\nContent-Transfer-Encoding: 8bit"; mail("$admin_email", " * ID $_SESSION[id] - iBOK - wiadomosc od uzytkownika *", "ID uzytkownika: $_SESSION[id]\r\nLogin: $_SESSION[login]\r\nNazwisko: $_SESSION[nazwisko]\r\ne-mail: $email\r\nIP: $ip\r\nOto tresc wiadomosci od uzytkownika:\r\n$tresc\r\n", "$header"); echo '
Twoja wiadomość o treści:
'.nl2br($_POST['pomoc_form']).'
została wysłana do administratora sieci.
Odpowiedź otrzymasz na adres '.$_POST['pomoc_email'].'
Prosimy o cierpliwość...
'; $_SESSION['ewyslany'] = 'yes'; } echo '
'; echo 'Treść wiadomości:

Twój adres e-mail:
'; echo '
'; echo '
'; // pomoc, faq includowane z pliku txt... echo 'Pomoc - FAQ...
'; echo '
'; if (file_exists($fpomoc)) { $uchwyt = @fopen ($fpomoc, 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } else { echo 'Brak pliku pomocy...'; } echo '
'; } } if ( ($_GET['adminmail']=='tak') || (!empty($_POST['adminmail_button'])) ) { if ($_SESSION['admin_ibok_zalogowany'] == 'tak') { // formularz admina-serwisanta echo 'Formularz kontaktowy serwisanta...
'; echo '
'; // obsluga e-mail if (!empty($_POST['adminmail_button'])) { $tresc = $_POST['pomoc_form']; $email = $_POST['pomoc_email']; if (strspn($email, "@ążśźćęłóń-._ĄŻŚŹĆĘŁÓŃ0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM") != strlen($email) || strlen($email)<1 || strlen($email)>50) { die('
Twój identyfikator lub e-mail zawiera niedopuszczalne znaki lub ma niewłaściwą dlugość!
Czy podałeś poprawnie swój adres e-mail?
POWRÓT'); } $header = "From: $email \nContent-Type:". ' text/plain;charset="iso-8859-2"'. "\nContent-Transfer-Encoding: 8bit"; mail("$admin_email", " * ID $_SESSION[id] - iBOK - wiadomosc od serwisanta *", "Dotyczy klienta: $_SESSION[nazwisko]\r\nID klienta: $_SESSION[id]\r\ne-mail serwisanta: $email\r\nIP serwisanta: $ip\r\nOto tresc wiadomosci od serwisanta:\r\n$tresc\r\n", "$header"); if (!empty($_POST['adminmail2'])) { $admin_email2 = $_POST['adminmail2']; mail("$admin_email2", " * ID $_SESSION[id] - iBOK - wiadomosc od serwisanta *", "Dotyczy klienta: $_SESSION[nazwisko]\r\nID klienta: $_SESSION[id]\r\ne-mail serwisanta: $email\r\nIP serwisanta: $ip\r\nOto tresc wiadomosci od serwisanta:\r\n$tresc\r\n", "$header"); } echo '
Twoja wiadomość o treści:
'.nl2br($_POST['pomoc_form']).'
została wysłana do administratora sieci, na adres '.$admin_email.'
'; if (!empty($_POST['adminmail2'])) { echo 'oraz na podany przez Ciebie adres: '.$admin_email2.'
'; } echo '
'; } echo '
'; echo 'Treść wiadomości do administratora:

Identyfikator lub e-mail serwisanta:
Wyślij także na adres:
'; echo '
'; echo '
'; } } // koniec strony echo '

'.$menu_noi.''; if (file_exists('admin/stopka.txt')) { $uchwyt = @fopen ('admin/stopka.txt', 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } echo '

i-BOK v 2.60 - Copyright (C) 2012 by INTRUX & PYXIS - All Rights Reserved
'; die(); } // formularz logowania header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); header ("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header ("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header ("Pragma: no-cache"); header ("Expires: -1"); echo ' '.$site_title.' '; echo '


'; if (file_exists('admin/logo.jpg')) { echo ''; } if (file_exists('admin/naglowek_form.txt')) { echo '
'; $uchwyt = @fopen ('admin/naglowek_form.txt', 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); echo '
'; } } echo'


Witaj w i-BOK!
Zaloguj się...Wpisz proszę poniżej prawidłowy login i haslo.

Login:  
Hasło:  

'; if (file_exists('admin/stopka_form.txt')) { $uchwyt = @fopen ('admin/stopka_form.txt', 'r'); if ($uchwyt) { while (!feof($uchwyt)) { $kom = fread ($uchwyt, 1000000); if ($txt_edit == 'win' ) { $kom = iconv('cp1250', 'iso-8859-2', $kom); } $kom = nl2br($kom); echo $kom; } fclose ($uchwyt); } } echo ' Dane archiwalne. Aktualne do dnia - 07.04.2016
'; ?>